Мапинг

Температурно картографиране / Мапинг

Едно от основните изисквания на добрата производствена практика е наличието на документално потвърждение , удостоверяващо, че параметрите на околната среда са под постоянен контрол .

Един от начините за получаване на такова потвърждение, е съставянето на температурна карта на помещението или хладилника.

,,Глобал-Тест“ ЕООД предлага услугата ,,Температурна карта“, а също и карта на разпределение на относителната влажност на въздуха.

Тази услуга е актуална за всички фирми, за които има специални изисквания за температурни режими - фармацевтични предприятия, складове и хладилници за лекарствени препарати, складове и работни помещения за хранителни продукти, чисти стаи и др.

Съставянето на температурна карта позволява установяването на зони с най- високи или най-ниски температури и определянето на критичните точки за постоянен контрол.

За измерванията се използват записващи термометри и влагомери /Дата логери/ на фирма ,,Testo“ – Германия с предварително зададени минимални и максимални стойности. Дата логерите са калибрирани в сертифицирана лаборатория и притежават съответните сертификати. Количеството дата логери  и местата на разполагането им, както и продължителността на измерване, се определят индивидуално за всяко помещение, в зависимост от направените препоръки.

След извършване на измерванията, получените данни се обобщават и анализират и се определят критичните  за всяка зона точки. Изготвя се температурна карта и протокол, които при необходимост се представят  пред проверяващия орган. Правят се препоръки за постоянен контрол с Дата логери Testo, както и радио-система за мониторинг Testo Saveris.